Μονωτικές Φλάντζες

Μονωτικές Φλάντζες
Ποσότητα:

Η μονωτική φλάντζα είναι ένα νέο επαναστατικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για να αποτρέψει τη ροή του ηλεκτροστατικού φορτίου για να μειώσει το σπινθήρα σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο των απωλειών λόγω διάβρωσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ηλεκτρικών ρευμάτων που έχουν διαφύγει σε σωληνώσεις πετρελαίου, αερίου, νερού, σε διυλιστήρια και χημικές εγκαταστάσεις και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων καθοδικής προστασίας και να περιορίσει ή να εξαλείψει την ηλεκτρολυτική διάβρωση.

Η μονωτική φλάντζα συχνά χρησιμοποιείται σε πετροχημικές εφαρμογές για να απομονώνει ηλεκτρικά δύο φλάντζες ζευγαρώματος και να μειώσει την πιθανότητα δημιουργίας ενός γαλβανικού στοιχείου που θα είχε ως αποτέλεσμα τη διάβρωση των φλαντζών και των σωληνώσεων.