Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

1. Γενικές Πληροφορίες

 
Σκοπός του παρόντος είναι να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η εταιρία "ΡΟΥΜΠΑ M. Ε.Π.Ε." και ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είτε από τη χρήση της ιστοσελίδας μας, είτε στο πλαίσιο της σύμβασης και των συναλλαγών μας.
 
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το παρόν ενημερωτικό απορρήτου υπόκειται σε επικαιροποιήσεις και αλλαγές και γι’ αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να το συμβουλεύεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

 
Η εταιρία με την επωνυμία "ΡΟΥΜΠΑ M.Ε.Π.Ε.", που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός  Ελεύθερων Πολιορκημένων αρ. 10  (εφεξής "Η Εταιρία"), είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, δηλαδή εκείνος καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

3. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

 
Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των ακόλουθων σκοπών: 
 
 • την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης
 • να εκτελέσουμε την μεταξύ μας σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσυμβατικής και ακόμη και μεταγενέστερης περιόδου
 • να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας
 • να τιμολογήσουμε τις υπηρεσίας μας
 • να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας
 • να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας
 • να σας παράσχουμε τεχνική υποστήριξη είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά
 • να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας
 • να διαχειριστούμε ή να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν
 • με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δηλώσατε, για εμπορική επικοινωνία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις καινοτομίες, τις νέες αφίξεις και τα αποκλειστικά προϊόντα μας. 
 
Σχετικά με όλες τις δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν, θα επεξεργαστούμε τα δικά σας προσωπικά δεδομένα κυρίως μέσω πληροφορικής και ηλεκτρονικών εργαλείων  τα οποία εγγυώνται υψηλά πρότυπα ασφαλείας, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων θα μας εμποδίσει να επεξεργαστούμε συμβάσεις και άλλες  σχετικές υποχρεώσεις καθώς και να διαχειριστούμε σωστά τις αμοιβαίες επιχειρηματικές σχέσεις.

 

4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

 
Τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται είναι αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε και μόνο όσα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
 
Τέτοια δεδομένα είναι συνήθως:
 • Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο
 • Φορολογικά ή/και τραπεζικά στοιχεία, π.χ. ΑΦΜ, έδρα, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
 • Στοιχεία συναλλαγών, π.χ. είδος, τόπος παρεχόμενης υπηρεσίας
 
Η Εταιρία δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα») και εάν περιέλθουν σε γνώση μας τέτοια στοιχεία από λάθος των πελατών μας, διαγράφονται κατευθείαν κατόπιν ενημέρωσης του υποκειμένου.
 
Επιπλέον η Εταιρία δεν συναλλάσσεται με ανήλικους και ως εκ τούτου δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

 

5. Νομική βάση της επεξεργασίας

 
Επεξεργαζόμαστε τα δικά σας προσωπικά δεδομένα μόνο παρουσία μιας εκ των προβλεπόμενων συνθηκών από την ισχύουσα νομοθεσία, και συγκεκριμένα:
 
 
α) για την εκτέλεση και ολοκλήρωση μιας σύμβασης της οποίας αποτελείτε μέρος ή για την εκτέλεση των προσυμβατικών μέτρων που ελήφθησαν κατόπιν αιτήματός σας. Η βάση αυτή νομιμοποιεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στις ακόλουθες δραστηριότητες: 
 
 
- να ολοκληρώσει και να εκτελέσει το συμβόλαιο αγοράς/πώλησης των προϊόντων της Εταιρίας
- να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της Εταιρίας 
- να διαχειρίζεται τα αιτήματά σας 
 
 
Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τις δραστηριότητες αυτές αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα κοινοποιήσετε τα δεδομένα σας, αλλά ελλείψει των απαιτούμενων δεδομένων, δεν θα είναι δυνατή η σύναψη ή η εκτέλεση της σύμβασης και των αιτημάτων σας.
 
 
β) για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης
Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης για την αγορά ή πώληση προϊόντων στην Εταιρία, η επεξεργασία των δεδομένων σας θα πραγματοποιηθεί για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες η Εταιρία υποχρεούται βάσει φορολογικών διατάξεων και άλλων κανονισμών.
 
 
Είστε ελεύθεροι να αποφασίσετε αν θα συνάψετε την εν λόγω σύμβαση και αν θα κοινοποιήσετε ή όχι τα δεδομένα σας. Στην περίπτωση όμως που προχωρήσετε στη σύναψη της σύμβασης, τότε τα δεδομένα σας είναι απαραίτητα και θα επεξεργαστούν για την εκπλήρωση των εν λόγω νομικών υποχρεώσεων που αφορούν την Εταιρία.
 
 
γ) για το νόμιμο ενδιαφέρον μας, όπως π.χ. για την απόδειξη της ορθής εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει απέναντι σας ή ακόμα για την ασφάλεια του εξοπλισμού μας.

 

6. Ποιος θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα

 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργαστούν από το προσωπικό της Εταιρίας κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο στην επεξεργασία.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν σε τρίτους τους οποίους επωφελούμαστε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Τέτοια άτομα έχουν επιλεγεί κατάλληλα και διαθέτουν τα εχέγγυα σύμφωνα με το νόμο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτά τα άτομα έχουν οριστεί εκτελούντες επεξεργασίας και εκτελούν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζει η Εταιρία και  κάτω από τον έλεγχό της.
 
 
Τα εν λόγω τρίτα άτομα ανήκουν ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες:  τραπεζικοί χειριστές, πάροχος ίντερνετ, εταιρία εξειδικευμένη σε υπηρεσίες λογιστικής, εταιρία εξειδικευμένη σε υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεματικής, κούριερ, εταιρία που εκτελεί δραστηριότητες μάρκετινγκ. 
 
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μπορούν να μεταφέρονται στις δημόσιες αρχές και τις διοικήσεις για τους σκοπούς που συνδέονται με την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Εταιρίας ή προς τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά δυνάμει διατάξεων νόμου, κανονισμών, κοινοτικών κανονισμών.
 
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μπορούν να μεταφέρονται με τη συνδρομή της αστυνομίας και των δικαστικών και διοικητικών αρχών, σύμφωνα με το νόμο, για την ανίχνευση και τη δίωξη των αδικημάτων, την πρόληψη και την προστασία από απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας.

 

7. Χρονικό διάστημα διαφύλαξης των δεδομένων

 
Φυλάσσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για μια περιορισμένη περίοδο, διαφορετική ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας για την οποία προορίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Αφού λήξει αυτή η περίοδος, τα προσωπικά σας δεδομένα ακυρώνονται οριστικά ή μένουν ανώνυμα.
 
 
Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται για τις περιόδους και με τα ακόλουθα κριτήρια:
 
 
α) δεδομένα που συλλέγονται για την ολοκλήρωση και εκτέλεση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης προϊόντων στην Εταιρία: μέχρι την ολοκλήρωση των διοικητικών-λογιστικών διατυπώσεων. Τα δεδομένα χρέωσης θα διατηρούνται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία χρέωσης
 
 
β) τα δεδομένα σχετικά με την πληρωμή: έως την πιστοποίηση της πληρωμής και τη σύναψη των σχετικών διοικητικών και λογιστικών διατυπώσεων που προκύπτουν από τη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης και τους όρους που εφαρμόζονται για την αμφισβήτηση της πληρωμής
 
 
γ) δεδομένα που παρέχονται για δραστηριότητες εμπορικών επικοινωνιών: οπωσδήποτε για επιπλέον πέντε (5) έτη από την τελευταία αλληλεπίδρασής με την Εταιρία, εκτός αν ζητήσετε τη διαγραφή τους.
Σε κάθε περίπτωση, για τεχνικούς λόγους, η παύση της επεξεργασίας και η μετέπειτα οριστική ακύρωση  ή ανωνυμοποίηση των σχετικών προσωπικών δεδομένων θα είναι οριστική εντός τριάντα ημερών από τις προθεσμίες που προαναφέρθηκαν.

 

8. Δικαιώματα των χρηστών

 
Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας. Λαμβάνοντας εσάς υπόψιν, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας χωρίς κόστος, γράφοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (gdprdata@rouba.gr), είτε στην ειδική φόρμα επικοινωνίας, αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας. Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 
 
 
 • Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς 
 • Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, να λάβετε υπόψη σας ότι με την ενεργή παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους. Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη οι οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες προκλήθηκαν στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών παρείχατε. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι κατά γενικό κανόνα θα πρέπει να παρέχετε μόνο τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, και όχι δεδομένα τρίτων, εκτός από το βαθμό που αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies.
 • Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει ανωτέρω ή όταν δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.
 • Να μας ζητήσετε να ακυρώσουμε ή περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε. 
 
 
Αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 
 
Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή, ιδίως ενώπιον: της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL)

 

9. Μέτρα ασφαλείας

 
Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με συγκεκριμένα μέτρα τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας, για την αποφυγή των προσωπικών σας δεδομένων από το να χρησιμοποιούνται παράνομα ή δολίως. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας που εγγυώνται: την ψευδονοματολογία ή την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας,  την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σας καθώς και την αντοχή των συστημάτων και των υπηρεσιών που τα επεξεργάζονται, την ικανότητα επαναφοράς δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων. Επίσης η Εταιρία δοκιμάζει, επαληθεύει και αξιολογεί τακτικά την απόδοση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση στην ασφάλεια της επεξεργασίας.

 

10. Τροποποιήσεις των τρεχουσών πληροφοριών

 
Η συνεχής εξέλιξη των υπηρεσιών μας μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται. Συνεπώς αυτό το ενημερωτικό απορρήτου μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις και αλλαγές στην πορεία του χρόνου, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι αναγκαίες όσον αφορά τις νέες ονομαστικές παρεμβάσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 
 
Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο κατά περιόδους να επαληθεύεται το περιεχόμενο όπου είναι εφικτό, ενώ θα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε αμέσως για τις τροποποιήσεις που θα γίνουν και τις συνέπειές τους.
 
 
Η ενημερωμένη έκδοση του ενημερωτικού απορρήτου, σε κάθε περίπτωση, θα δημοσιευτεί σ’ αυτήν τη σελίδα, με ένδειξη των στοιχείων της τελευταίας ενημέρωσης.
 
 
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email gdprdata@rouba.gr