Ταχυσύνδεσμος Ανάκτησης Ατμών - Adapter

Ταχυσύνδεσμος Ανάκτησης Ατμών - Adapter
Ποσότητα:

Ο ταχυσύνδεσμος ανάκτησης ατμών είναι η βαλβίδα σύνδεσηs μεταξύ του βυτιοφόρου και του σωλήνα επιστροφής ατμών και έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί την πτώση πίεσης και να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της ανάκτησης των ατμών κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση του βυτιοφόρου. Ο ταχυσύνδεσμος ανάκτησης ατμών θεωρείται διεθνώς ως πρότυπο σημείο αναφοράς.

Οι ταχυσύνδεσμοι ανάκτησης ατμού που προσφέρουμε έχουμ μια ελαφριά κατασκευή αλουμινίου για αυξημένο ωφέλιμο φορτίο και μειωμένη συντήρηση. Για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα του ταχυσυνδέσμου, η σύνδεση (Surelok ή Camlok) είναι σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (CEN/ADR/API).

Η φόρτωση πολλαπλών διαμερισμάτων με υψηλές ταχύτητες ροής με επιστροφή ατμών είναι δυνατή χωρίς την υπέρβαση των τιμών πίεσης εξαερισμού P/V.